Notulen 60 25 juni 2018

Notulen van de Raad van bestuur nr 60 van 25 juni 2018
Aanwezig​: Eliane Keppens Marescaux, Doris Köttgen, Etienne Bruneau, Yves Roberti
Lintermans, Marc Plainchamp, Laurent Ignoul ,Ghislain De Roeck.
Verontschuldigd:​ Jean Haquin, Philippe Roberti, Jean Laroche.
Gasten​: Yves Van Fraeyenhoven, Louis Marie Delaunois, Guy Van Ael
1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van bestuur nr 59 van 9 april 2018
De notulen worden goedgekeurd.
2. Opmerkingen over de Algemene Vergadering van 9 april 2018
De aangesloten verenigingen moeten worden op de hoogte worden gebracht van de wijziging in de bijdrage.
De verliezen in Brussel bedragen 49,6%, op basis van de bevraagde imkers.(25%) In Wallonië zou er een verlies van 31% zijn; het is nog een ruw cijfer op basis van correcte gegevens..
3. Lopende dossiers
3.1.Fiscaliteit - BTW van 6%
Alle gegevens werden doorgegeven aan Laurent Ignoul, maar we hebben nog geen reactie gehad. Er moet een afspraak gemaakt worden met de minister of zijn kabinet.
3.2. Concurrentie tussen bestuivers
Op een bijeenkomst in Brussel werd dit fenomeen van de concurrentie belicht. Er werden verschillende aspecten toegelicht; de sprekers waren vrij nuancerend. De situatie in Parijs is niet vergelijkbaar.
Na de ontmoeting tussen SRABE en de minister werden we gerustgesteld en verzekerd dat er geen besluit zal worden genomen onder de huidige wetgeving.
3.3. Bestrijdingsmiddelen
De aankondigingen van Bee-Life worden naar de raden van bestuur gestuurd.
In het verleden werden te gemakkelijk uitzonderingen toegestaan op de wetgeving (beoordeling snel en onzorgvuldig); dit zal waarschijnlijk weer gebeuren als België afwijkingen voor bieten aanvraagt.
Ghislain meldt dat varroamijten veel sterfgevallen kunnen verklaren. Na meerdere behandelingen ontdekte hij nog een belasting van 10.000 varroamijten per kolonie. Ze zijn belangrijker dan je je kunt voorstellen.
3.4 diergeneesmiddelen - begeleiding
Varromed moet per palet van minimum 450 stuks worden ingevoerd. Aangezien één enkele dierenarts deze hoeveelheid moet bestellen voor zijn klanten, maar geen publiciteit mag maken en het niet onder collega’s mag verdelen, is het niet te vinden op de markt.
FAB-BBF​- 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Pres / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. G. Henrotte
E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

Een mogelijkheid zou zijn om de dierenartsen die met het product willen werken te verenigen en een samenaankoop te doen.
 25 dierenartsen volgen een 4-daagse training in Wallonië.
 Geen nieuws over de begeleiding door dierenartsen.
 De film is niet langer beschikbaar op Google. Er is een kortfilm in Duitse versie.
3.4 Website
Geen activiteit sinds de laatste vergadering.
Er is echter enige activiteit. Momenteel is het vooral een relay-netwerk.
4. Belgische projecten
4.1 Week van de bij​ in Wallonië en Vlaanderen - World Bee Day
300 evenementen werden gemeld in Wallonië: conferenties. Deze werden gestimuleerd door de Maya-communes. In tegenstelling tot vorig jaar, werd geen enkele documentatie in het Duits ontvangen. In Vlaanderen was er een groot evenement in de Plantentuin van Meise. Door de Vlaamse overheid werd Bart Vandepoele (imker) aangesteld als educator voor dergelijke evenementen wat een ontzaglijk werk is.
Het zou nuttig zijn om al deze activiteiten bijeen te brengen rond 20 mei, de internationale dag van de bij.
4.2 Rapport Belbees
Voorstelling van het eindrapport op 30 april.
 De gegevens van het Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen worden gedigitaliseerd + uitgave van een gids om een groep bijen te determineren
 Vergelijking van de situatie van bestuivers tussen bepaalde gebieden -> groot verlies van bestuivers.
 Analyse van ziekteverwekkers: er werden nieuwe ziekteverwekkers gedetecteerd op solitaire bijen met mogelijke overdracht van Apis mellifera bijen naar andere bijen maar deze werden slechts in kleine hoeveelheden gedetecteerd
 Invloed van het klimaat op bestuivers
 Het ontbreken aan genetische diversiteit kan het verlies aan bijen niet verklaren.
4.3 Varresist
 Er zou binnenkort een publicatie moeten verschijnen in Plos One
4.4 Beesyn
 De eerste monsters werden genomen in beide landsgedeelten. De vragenlijst voor de imkers moet nog worden verwerkt. Een tweede monstername loopt.
5. Europese en internationale bijeenkomsten
5.1Raad van Bestuur Apimondia
 Balans van het congres in Turkije; ondanks de enorme deelname (12.000 deelnemers) werd er zeer weinig gerapporteerd.
 Richtlijnen voor Apimondia Montreal
 Eerste informatie over het congres van 2021 in UFA Rusland
 Er werd een boek uitgegeven voor de World Bee Day, waarin de nieuwe doelstelling voor Apimondia zijn vermeld.
FAB-BBF​- 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Pres / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. G. Henrotte
E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

5.2 ISO Groep bijenproducten
 Oprichting van een werkgroep voor bijenproducten in Nanjing, China;
Etienne Bruneau nam hieraan deel als vertegenwoordiger voor België en Apimondia (verbindingsorgaan). Hij verdedigde de kwaliteit van de producten en vroeg om bij het bepalen van definities rekening te houden met zowel fysisch-chemische criteria als biologische activiteiten.
 een Honing-subgroep wordt beheerd door de Fransen en misschien de Chinezen. Er kan hierbij niet onder een CODEX-standaard worden gewerkt..
 projecten ivm. de definities van pollen, propolis en productie van koninginnengelei. De oprichting van een Belgische denktank is voorzien. Zowel de FOD als het FAVV zouden er aan verbonden zijn.
5.3 Initiatief ivm bestuivers
Er is reeds heel wat verzameld via overleg met belanghebbenden (± 100) en via openbare raadpleging> 66.000 reacties.
 Er werd een rapport opgemaakt, mede ondertekend door het ministerie van Omgeving Natuur en Landbouw en Volksgezondheid, met als doel de monitoring en de kennis over bestuivers te verbeteren, maatregelen te ontwikkelen voor het behoud en het ondersteunen van bestuivers in beschermde natuurgebieden en in agrarische gebieden met aanbevelingen voor het GLB
5.4 honing werkgroep en groep van maatschappelijk debat
 toekomst van het GLB: voorstelling van de aanpassingen voor het toekomstig GLB met een grotere vrijheid van toepassing door de verschillende lidstaten. De doelstellingen zijn gemeenschappelijk voor alle 9 richtlijnen (3 sociale, 3 economische en 3 milieugebonden). De inspanningen zullen vooral op deze doelstellingen gericht zijn. Toolboxes worden voorgesteld en de financiering zal aan de resultaten worden gekoppeld. In deze context kunnen bestuivers worden gebruikt. De evaluatiemiddelen zullen gemeenschappelijk zijn voor alle lidstaten.
Het algemene GLB-budget wordt met 5% verlaagd, maar het bijenteelt budget kan met 70% worden verhoogd.
Het is belangrijk dat imkers in de tweede pijler van het GLB kunnen worden opgenomen, omdat in deze pijler milieusteun voorzien is. Het niveau van professionalisering zal door de lidstaten worden gedefinieerd.
 Honing-vervalsing - het JRC heeft het verslag van de raadpleging in januari voorgesteld. Imkers vragen de snelle oprichting van een referentiecentrum of een authenticiteit-centrum om de definitie van honing te verbeteren, technieken te valideren, om fraude in honing te detecteren en een database met echte honing aan te leggen. In het kader hiervan is het noodzakelijk om de traceerbaarheid en controles op risicopunten te versterken.
 Dossier was: de anti -fraude cel van het ministerie van Volksgezondheid zet zijn werk verder. Momenteel zoeken ze naar een definitie voor bijenwas. Imkers herinnerden eraan dat deze definitie enkel mag staan voor een zuiver product (klierafscheiding van bijen). Ze benadrukten ook dat er snel manieren moeten gevonden worden om vervalste was uit de markt te halen; deze kan giftig kan zijn voor mens en bijen. Verschillende onderzoeken zijn lopende.
FAB-BBF​- 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Pres / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. G. Henrotte
E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

- Imkers zijn vragende partij om de handelaars die honing (Chinese) aankopen,die niet overeenkomt met de Europese normen, en deze verkopen als Europese honing als fraudeurs te bestempelen. Het Comité wijst erop dat er moet kunnen bewezen worden dat deze handelaars de intentie hebben om te frauderen, wat niet altijd gemakkelijk is.
5.5 8e EurBee van 18 tot 20 september in Gent
Er waren talrijke abstracts. Een honderdtal presentaties werden geselecteerd. Het zal allemaal in het Engels zijn.
6. Varia
 Ghislain bezorgt de wetgeving met betrekking tot de verzending van biologisch materiaal (koninginnen ...).
Er doen allerlei geruchten de ronde over problemen bij het verzenden van koninginnen. De situatie moet worden verduidelijkt voordat actie kan worden ondernomen.
 Apicharm zal vanaf 30 september in het Duitstalige gebied verkrijgbaar zijn.
 Een nieuw nest van de Aziatische hoornaar is gedetecteerd in Aat (zone dichtbij reeds bestaande nesten).
7. Punten voor de agenda van de volgende vergadering nr 61 van 15 oktober 2018
Aangezien dit punt niet is besproken, wordt iedereen gevraagd om agendapunten aan te brengen.
1. Goedkeuring van de notulen nummer 60 van de vergadering van 25 juni 2018
2. Lopende zaken
de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen - film - begeleiding door dierenartsen
BTW 6%: resultaat van bespreking met het kabinet
Pesticiden
3. Federale vergaderingen 4. Europese vergaderen
Week van de bij 5. Varia
6. Dagorde volgende vergadering van de Raad van Bestuur nr 62 december 2018
Volgende vergadering maandag 15 oktober 2018
Nederlandse vertaling: Luc Verachtert
FAB-BBF​- 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Pres / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. G. Henrotte
E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be