Notulen 70 13 Januari 2021

Notulen van de Raad van Bestuur nr. 70 van 13 januari 2021

Aanwezig: Eliane Keppens Marescaux, Etienne Bruneau, Jocelyne Collard, Ghislain De Roeck, Doris Köttgen, Yves Roberti Lintermans, Laurent Ignoul, Vincent Lanoux, Yves Van Fraeyenhoven, Tanguy Marcotty, Jean Haquin.

Excuseer: Marc Plainchamp, Guy Van Ael.
Uitgenodigd: Sonia Ernould, Sébastien Renaux.
Excuseer: Karla Schumacher, Yannick Servais, Pierre-Philippe Barzin, Isabelle Cambie.
Zoom vergadering

1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur nr. 69 van 9 november 2020
Het ticket is goedgekeurd.

2. Rochefort Hoofdstuk Thuis
Welkom in Rochefort, vertegenwoordigd door Vincent Laloux, die in 2021 lid zal zijn na ontvangst van het lidmaatschapsgeld.
Het lidmaatschapsgeld voor Luik werd op 17 december betaald.
Situatie leden: verzilverd, 1677 €, wat overeenkomt met 3554 bijenhouders leden en niet te vergeten leden van de Avi. Deze vereniging is op dit moment in de rechtbank. De factuur die nooit is betaald, moet worden gestuurd naar de advocaat die deze zaak volgt. Hij zou het moeten regelen.
Dylan Elen, voorzitter van de Black Bees of Limburg, zou graag lid worden van zijn vereniging in het FAB.

3. Follow-up van de dossiers
Vergadering van het FAVV 11 dec. 2020 (bijlagen bijgevoegd)
Het laatste verslag is vandaag ontvangen en is zojuist verzonden.
 Coloss heeft meer dan 572 antwoorden gekregen op de vragenlijsten die naar de bijenhouders zijn gestuurd. De verkregen resultaten liggen dicht bij die van Sciensano
 Klachten van bijenhouders zullen intern binnen het FAVV worden onderzocht.
 Europees vuilbroed zal niet langer een aangifteplichtige ziekte zijn, omdat het veel minder gevaarlijk is dan Amerikaans vuilbroed.
 Het probleem van de bijenkorven die rechtstreeks op de grond worden afgezet, werd door het FAVV in Vlaanderen besproken.
 De COVID genereerde veel registraties bij het FAVV. Er zijn 8.000 registraties op 10.000 bijenhouders.
 Er wordt een netwerk van bijenhoudersdierenartsen opgezet dat in het voorjaar van 2021 van start zou moeten gaan. Er zal een oproepnummer beschikbaar zijn met de aanwezigheid van dierenartsen in heel België met een snelle responscapaciteit. Zij zullen doorgaan met het verzorgen van opleidingen voor bijenhoudersdierenartsen.

Er werden twee vragen gesteld aan het Honingcomité:
 Kan het probleem van de 24 bijenkasten worden herzien omdat het een rem is op de aangifte van bijenkasten door bijenhouders?
A: Het aantal bijenkasten is waarschijnlijk niet de reden voor niet-registratie bij het FAVV. Het zou nuttig zijn om de bijenhouders bewust te maken van het belang om zichzelf te verklaren in onze tijdschriften.
 Het tarief voor Amerikaans vuilnisbrood is al jaren niet meer veranderd, moet dit bedrag niet geïndexeerd worden?
A: Men moet voorkomen dat men de prijs van een kolonie overschat. Dit kan perverse effecten hebben. Het FAVV heeft gelijk en we hebben geen echte reden om te klagen. We moeten met hen in nauw contact blijven.

Een vraag over nachtelijk verkeer voor bestuiving wordt ook gesteld door sommige imkers. Is het nodig om een officieel verzoek in te dienen?
A: Het lijkt niet nodig om een dergelijk verzoek, dat verband houdt met professioneel werk, in te dienen. In geval van een probleem zal het FAB mensen die het voorwerp zijn van een klacht ondersteunen.

Ter informatie: in Frankrijk zijn de controles strenger en staan ze geen niet-goedgekeurde geneesmiddelen meer toe.

Etikettering
Het verzoek om de vermelding van het land van oorsprong op de etiketten van honing is opgenomen op de website van de door Duitsland voorgezeten Raad, maar aangezien dit punt was opgenomen in een uitgebreider pakket dat alle voedingswaarde-etikettering omvatte en het niet mogelijk was hierover overeenstemming te bereiken, was het niet mogelijk de definitieve versie te publiceren die aan de Commissie moest worden toegezonden. COPA met EB zal contact opnemen met de Commissie om te zien wat hun standpunt is. Er zal ook contact worden opgenomen met het Portugese voorzitterschap om dit etiketterings- en traceerbaarheidsdossier te ondersteunen. Voor dit laatste was in de Honey WG afgesproken om van het bedrijf (oogstperiode, soort honing en geproduceerde hoeveelheid) naar de consument te gaan.
Als we toewerken naar een herziening van de richtlijn 2001/110 inzake honing, zullen op het niveau van COPA COGECA twee kleine werkgroepen worden opgericht, een eerste "tekst" om een nieuwe wet voor te stellen en een tweede "traceerbaarheid" om concreet te zien hoe dit op Europees niveau ten uitvoer kan worden gelegd.

Dierenwelzijn
Op Europees niveau wordt gewerkt aan een wetsontwerp voor een meer uniforme identificatie van etiketteringsystemen die de naleving van de dierenwelzijnsregels aangeven. De bijenhouders worden geraadpleegd om na te gaan of de bijenteelt in deze wetgeving moet worden opgenomen. Er is een groeiende publieke belangstelling voor dit aspect en er is steeds meer kritiek dat sommige imkers hun bijen niet respecteren. Het begrip "bijenleed" is momenteel echter niet gedocumenteerd in wetenschappelijke artikelen. Er rijzen veel vragen, moeten we de bij of zijn kolonie in overweging nemen? De groep is er over het algemeen voorstander van dat er in deze richting wordt gewerkt, maar er worden veel voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat een dergelijk systeem vervolgens een averechts effect heeft op de bijenhouders. De basiscriteria die zouden kunnen worden gehandhaafd, zouden verband houden met de misbruiken die worden geconstateerd in industriële bijenteeltsystemen die het voortbestaan van de bijen niet respecteren (extreme dichtheid van bijenkasten die niet zijn aangepast aan hun omgeving, vervoer over zeer lange afstanden, massale invoer van bijenpakketten, het houden van bijen in omstandigheden die hen niet in staat stellen te overleven...).

Brexit
Het COPA COGECA heeft vernomen dat het Verenigd Koninkrijk na Brexit honing kan importeren en exporteren naar de EU zonder enige beperking wat betreft hoeveelheid en prijs. We zullen echter vragen om controles om te voorkomen dat Engeland een poort wordt voor vervalste honing, in welk geval specifieke belastingen zouden kunnen worden opgelegd.

Beesyn
Het federale project Beesyn, beheerd door CARI in samenwerking met CRA-W en Ugent, nadert zijn voltooiing. De een honderdtal imkers die bij dit project betrokken zijn, hebben de zeer volledige resultaten met betrekking tot hun bijenkasten ontvangen. Het is de eerste keer dat een project zo’n uitgebreide aanpak heeft, waarbij rekening wordt gehouden met alle parameters die vandaag de dag kunnen worden gemeten. Een vergelijking van de verschillende resultaten met betrekking tot de gevonden pesticiden en de geconstateerde sterfte is aan de gang en zou tegen het einde van de maand moeten zijn afgerond. Het eindverslag zou eind februari op het niveau van de SPF moeten worden ingediend.

Ter informatie: een nieuw federaal project zal werken aan de implementatie van een model dat de SPF zal helpen bij het nemen van de juiste beslissingen in geval van terugtrekking van bepaalde werkzame stoffen uit de markt, zoals bepaalde neonicotinoïden of glyfosaat.

Bee Life
Het FAB is lid van Bee Life en betaalt een preferentieel lidgeld van €500 (normaal €2000). Noa Simon werkt nu 100% voor Bee Life.
Het nieuwe begeleidingsdocument voor het testen van nieuwe werkzame stoffen is zojuist door een nieuwe fase gekomen en de te volgen methodologie is vastgesteld. Het is in overleg.

Apimondia
Het FAB is ook lid van Apimondia en heeft de Belgische bijdrage met de Kon-VIB. Het bedrag voor het FAB bedraagt 187€/jaar.

BTW voor biologisch materiaal
Robert Michiels wees erop dat als een BTW-percentage in één regio van het land wordt toegepast, het in alle regio’s moet worden toegepast. Er werd gemeld dat het BTW-percentage in Vlaanderen op biologisch materiaal 6% bedroeg, terwijl dit 21% is. Het blijkt echter dat er in Vlaanderen geen sprake is van facturering van biologisch materiaal en daarom wordt er nooit BTW geheven. Er zal een controle worden uitgevoerd bij de dealers van biologisch materiaal alvorens verder te gaan.
Het kan nodig zijn om te vermijden dat er problemen ontstaan die op dit moment niet bestaan in Vlaanderen.

4. Organisatie van de volgende GA
De beoordeling van de in 2020 uitgevoerde activiteiten (gezien de COVID-situatie) zal worden opgesteld door Eliane
De financiële balans wordt opgesteld door de nieuwe penningmeester Yves Van Fraeyenhoven. Er is een verandering van bank aan de gang om te voorkomen dat hij naar het kantoor in Grimbergen moet rennen.
Om bankoverschrijvingen te vereenvoudigen, moeten de accountmanagers worden beperkt tot maximaal 3 personen.
Een meer algemene herziening van de statuten zou moeten worden uitgevoerd om zich aan te passen aan de wetgeving van de nieuwe vzw. Een vzw is gespecialiseerd voor dit werk Ideji vzw en zal gecontacteerd worden om ons te helpen bij het uitvoeren van deze aanpassingen.
De volgende vergadering zal een GA zijn, onmiddellijk gevolgd door een CA voor de verkiezing van het bureau.

5. Projecten 2021
Naast de follow-up van de verschillende dossiers zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de verbetering van de betrekkingen met de verenigingen die geen lid zijn. De Kon VIB-vereniging (6000 leden) waarvan Philip Guts uit Limburg de nieuwe voorzitter is, zal moeten worden benaderd. Voorlopig is de situatie niet stabiel en duidelijk, maar zodra de situatie verbetert, zullen er contacten moeten worden gelegd. Het is noodzakelijk het gemeenschappelijk belang te analyseren en de gemeenschappelijke belangen te herdefiniëren. Indien nodig kan alles worden herzien (doelstellingen, lidmaatschapsgeld, enz.) om een echte federale vereniging te hebben.

6. Diversen
 Pascal Arimont is zeer toegewijd aan bestuiving.
 Wat betreft de mogelijkheid om een honing met de BGA-aanduiding te verkopen, ontbreekt het de Waalse honing aan bekendheid, vandaar de invoering van het label "Miel wallon" dat door de CARI is ingevoerd (kwaliteit van de smeerbaarheid, labels via CARI).
 De Namendag wordt gehouden op vrijdag 19/02 om 19:00 uur en gaat over: de Asian Hornet (praktische acties in geval van ontdekking of aanwezigheid).
 Bij het bestellen van het varroa-behandelingsproduct "Varomed" adviseert de fabrikant om beide behandelingen in één keer te bestellen. De tweede orde is niet/niet meer haalbaar vanwege de korte levensduur van de medicatie.

7. PB volgende vergadering van GA 27 en RvB 70 op 1 maart 2021.
PB van de Algemene Vergadering 27 van het FAB
1. Goedkeuring van de notulen van de GA 26 van 29 september 2020
2. Presentatie van het activiteitenverslag 2020 van Eliane Keppens
3. Presentatie van de balans voor 2020 door Yves Van Fraeyenhoven
4. Verslag van Louis-Marie Delaunnoy en Françoise Lacroix (echtgenote Plainchamps).
5. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de bestuurders
6. Goedkeuring van goedgekeurde wijzigingen van de statuten
7. Activiteitenprogramma 2021 van Eliane Keppens
8. Presentatie van de begroting voor 2021 door Yves Van Fraeyenhoven
9. De bestuurders en de nieuwe ondervoorzitter: Jocelyne Collard (URRW), Jean Haquin of Vincent Lanoux (Rochefort), Laurent Ignoul (AVI), Yves Roberti-Lintermans (SRABE) zijn herkiesbaar. De andere kaarsen moeten ons tegen 15 februari bereiken.
10. Benoeming van commissarissen voor 2021
11. Diversen

PB C 318 E/106 van 20.12.2002.
1. Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur 69 van 9 november 2020
2. Welkom van Doris Kötgen als nieuwe voorzitter en verkiezing van secretaris en penningmeester
3. Diversen
4. PB volgende GC-vergadering 71 nog te bepalen datum

Teksten die vóór 15 februari moeten worden gecontroleerd
AVA 1 maart 2021