Verslag 28e Algemene Vergadering 31 januari 2022

Aanwezig:
URRW (4 stemmen), vertegenwoordigd door Yannick Servais, Eliane Keppens Marescaux, Jocelyne Colard, Yves Van Fraeyenhoven,
SRABE (2 stemmen) vertegenwoordigd door Sonia Ernould en Yves Roberti
CARI (3 stemmen), vertegenwoordigd door Etienne Bruneau
Fédération RP Liège (2 stemmen), vertegenwoordigd door Doris Kötgen
Luxemburgse federatie (2 stemmen), vertegenwoordigd door Tanguy Marcotty
Section de Rochefort vertegenwoordigd door Jean Haquin
Cercle Royal Apicole de Nivelles vertegenwoordigd door Guy Van Ael

De accountants
Marc Plainchamps
Sébastien Renaux

Verontschuldigd:
Vincent Laloux (afdeling Rochefort)
VNIF (3 stemmen)
AVI (3 stemmen)
SRAWE

De vergadering werd gevormd met 13 van de 19 stemmen.

1 Goedkeuring van het verslag van de 27e Algemene Vergadering van 1 maart 2021

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd.

2 Indiening van het activiteitenverslag 2020 (toegezonden per post)

Het door E. Keppens opgestelde en door E. Bruneau nageziene activiteitenverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Het is ook in de vorm van een PPT. Deze elementen kunnen worden gebruikt voor informatie en publicatie.
Het is betreurenswaardig dat de contacten met het Nederlandstalige deel van de organisatie geen vervolg hebben gekregen.

3 Presentatie van de financiële staten 2020 (zie bijlage)

De rekeningen voor 2020 zijn goedgekeurd.
Kleine winst en verlies van het AVI 2020 lidgeld.
Saint Vith verlaat dit jaar de FRPLA en Eupen wil volgend jaar ook weg. Deze afdelingen zullen hun vergoedingen rechtstreeks aan het FAB betalen. Tot op heden heeft de FRPLA haar lidmaatschapsbijdrage voor 2021 nog steeds niet betaald. Doris zal de reden van deze vergissing achterhalen.

4 Accountantsverklaring
Marc Plainchamps en Sébastien Renaux hebben de rekeningen gecontroleerd en hebben geen opmerkingen voor 2021.

5 Goedkeuring van de rekeningen en kwijting van de bestuurders.

De rekeningen worden goedgekeurd en decharge wordt verleend aan de directeuren.

6. Activiteitenprogramma 2022

Het programma van de activiteiten werd samen met het verslag van de activiteiten 2021 aan de leden toegezonden.
De toenadering tot de Vlaamse verenigingen zal moeilijk te verwezenlijken zijn. Tot op heden is nog geen antwoord ontvangen op de twee brieven die naar de Kon VIB zijn gestuurd. Het is waar dat de situatie in het noorden van het land op het ogenblik erg moeilijk is en wij weten niet of zij werkelijk geïnteresseerd zijn in federale en internationale aangelegenheden.
Wat de BTW betreft, heeft Elianne het verzoek doorgezonden aan de rulling van het Ministerie van Financiën dat heeft geantwoord dat de BTW 21% bedraagt op de verkoop van biologisch materiaal en dat een wijziging van dit tarief samenhangt met een wijziging van de federale wetgeving inzake BTW.
Deze zeer omslachtige procedure zou kunnen worden overwogen als zij zou kunnen worden gebruikt om de verschillende problemen door te geven waarmee de bijenhouders in het veld worden geconfronteerd.
Wat betreft het idee om een verzoek om een afwijking op fiscaal niveau in te dienen, dat duidelijkheid zou verschaffen over de vraag wat je moet doen als je weinig bijenkasten hebt, is de overgrote meerderheid van de aanwezige leden van mening dat belastingheffing geen probleem is dat belangrijk genoeg is om er energie aan te besteden. Bovendien bestaat het risico dat een bestand wordt geopend dat eerder een negatief dan een positief effect zou kunnen hebben. Het is waar dat 9 van de 10 bijenhouders waarschijnlijk niet willen veranderen.
Wat de volkstelling betreft, werkt de verklaring tijdens de volkstelling goed bij jongeren. De oudere bijenhouders zijn terughoudender. De komst van nieuwe bijenhouders moet worden aangegrepen om een nieuw systeem op te zetten.

7. Begroting 2022

De in de bijlage gevoegde begroting voor 2022 wordt goedgekeurd.
De FAB zal BeeLife helpen haar project in de praktijk te brengen door €5000 tot €6000 bij de Credal bank te plaatsen.

8. Goedkeuring van nieuwe leden

De afdeling van Waver - SRAWE is welkom als lid van de FAB.

9. Verkiezing van bestuurders

Eliane Keppens is voorzitter voor het komende jaar. Yannick Servais is vice-voorzitter.
Dit is de lijst van bestuurders die zijn verkozen voor een ambtstermijn van twee jaar:
Eliane Marescaux - Keppens (URRW)
Etienne Bruneau (CARI)
Yves Van Fraeyenhoven (URRW)
Doris Kötgen (RP Federatie Luik/ Eupen - St Vith)
Guy Van Ael (CRAIN)
Tanguy Marcoty (Luxemburgse Federatie)

Voorts blijven de volgende personen dit jaar aan als bestuurders
Jocelyne Colard (URRW)
Laurent Ignoul (AVI),
Yves Roberti Lintermans (SRABE).
Vincent Laloux (Rochefort),
Yannick Servais (WRU)

Het UBO-register moet in die zin worden gewijzigd. De naam van Elianne Marescaux moet worden vermeld en niet Keppens (de naam van haar man)

9. Benoeming van de accountants voor 2022

Marc Plainchamps en Sébastien Renaux werden benoemd tot bedrijfsrevisoren voor 2022.

10 Varia

Yves meldde dat de website niet erg levendig is en zeer weinig informatie uit Vlaanderen bevat. Het zou interessant zijn een lijst te hebben van exploitanten voor de vernietiging van Aziatische horzelnesten op de site.

De datum van de volgende AV zal later worden meegedeeld.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)