Notulen 50 17 october 2016

Notulen RvB n°50 van 17 oktober 2016
Aanwezig: Eliane Keppens Marescaux, Jean Haquin, Etienne Bruneau, Yves Roberti Lintermans,
Ghislain De Roeck, Doris Köttgen, Laurent Ignoul.
Verontschuldigd: Jean Laroche, Marc Plainchamp, Philippe Roberti.
1. Goedkeuring notulen RvB n°49 van 29 augustus 2016.
De notulen worden goedgekeurd mits enkele wijzigingen. De verbeterde versie is aangehecht. 2. Wasproblemen
Overzicht vragenlijst:
61 antwoorden (59 Franstalige (waarvan 3 uit Frankrijk) en 2 Nederlandstalige). 20 handelen over problemen waaronder de drie uit Frankrijk.
17 imkers bevoorraadden zich in de handel:
 4 bij Bee Distri.
 10 bij Bijenhof.
 1 bij La ruche te Anderlue.
 1 bij Vergnon.
 1 bij Gold imkerei.
 2 waren uit de eigen productie.
43 imkers ondervonden geen problemen :
 28 kochten hun waswafels in de handel aan.
 15 imkers produceerden eigen waswafels.
De vragenlijst zal in het Duits worden vertaald.
Bij de ergste gevallen is broed,in mozaïekvorm aangetroffen, ook werd de slechte uitbouw van de cellen vastgesteld.
Hypotheses die bepaalde problemen kunnen verklaren: aanwezigheid van te veel zuren in de was: acidose te wijten aan de aanwezigheid van stoffen die er niet in thuishoren.
Twee Duitse imkers hielden een eigen enquete en ontdekten dat 40 ton was in Hamburg werden geleverd maar geweigerd en daarna doorgestuurd naar België. Vanuit België keerde een deel terug naar Duitsland. Deze was kostte slecht 8 euro (twee keer minder dan normale bijenwas)
Vanuit FOD Gezondheid werd geen verder nieuws verspreid ondanks dat hen meer info werd bezorgd.
Vandaag werden vijf stalen afgeleverd bij CARI.
Deze stalen, afkomstig van verschillende loten, zullen voor analyse naar Polen worden gestuurd. Een advies van FOD Gezondheid werd verspreid na de vergadering die in Brussel werd gehouden.
3. Vergadering diergeneeskundige begeleiding
De vergadering van 3 oktober werd geannuleerd, eerder ompgestelde bijlagen werden wel herzien.
FAB-BBF – 457740327- Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans E. Keppens fa926175@skynet.be - L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be

4. Dossier BTW - Fiscaliteit
Eliane legt officiële documenten voor die op bepaalde vlakken incoherent zijn. Ze legt een voorstel van tekst voor waarmee de leden van de raad zich akkoord verklaren. Deze tekst zal gefinaliseerd worden en daarna bezorgd aan de minister van financiën, dhr. Van Overtfeld.
5. Telling van de kolonies – Procedure in de twee landsdelen
Langs Vlaamse kant zullen de imkers hun aantal volken melden bij het betalen van hun lidgeld. AVI organiseerde een vergadering hierover met een medewerker van het ministerie. 50% van de leden gaven reeds een antwoord.
6. Bijenteeltassistenten – Vervolg Epilobee
Er wordt elk jaar een dag opleiding georganiseerd waaraan nieuwekandidaten kunnen deelnemen maar er is geen controle meer. In Vlaanderen wordt op dit vlak al zeker vijf jaar niets meer ondernomen.
Het Voedselagentschap kiest uit een lijst van bijenteeltassistenten. Ze vermijden assistenten die problemen zouden kunnen veroorzaken.
Dit jaar komt er een vervolg op Epilobee. Er zijn drie bezoeken voorzien per deelnemende imker. In het algemeen verlopen die goed.
Men stelt grote verschillen vast tussen de controles op het vlak van hygiënische voorzorgen. Dit jaar gaan de controles slechts door na het akkoord van de betrokken imkers.
7. Belgische en Europese dossiers
De werkgroep Bijen en Bestuivers zal in mei een studiedag organiseren na de Dag van de Bij. Het project Apipol werd voorgesteld. Er zullen nieuwe posters vervaardigd worden.
Er is geen verder nieuws van de Join Research Center over de vervalsing.
ApiBio was heel Spaans getint. Er werden problemen over concurrentie tussen de lokale bijen en onze bijen gemeld.
8. Bee attitude
Er zal een presentatie naar elkeen worden gestuurd met de vraag om de info te verspreiden.
9. Diversen
De Nederlandstalige versie van de website moet verbeterd worden. De vraag rijst ook naar de doelgroep ervan. Als hij voor de imkers bestemd is, moeten er aanpassingen komen.
Tijdens de volgende vergadering moet er een procedure vastgelegd worden om foto’s ter beschikking te stellen voor de imkers.
10. Te bespreken punten tijdens de volgende vergadering van de RvB
1. Goedkeuring verslag nr 48 van de vergadering van 23 mei 2016.
2. Waswafelprobleem - Vervolg.
3. Vergadering diergeneeskundige bijstand (vervolg vooruitgang dossier). 4. Dossier BTW (vervolg aan gang zijnde broiefwisseling).
5. Site – Fotoruimte.
FAB-BBF – 457740327- Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans E. Keppens fa926175@skynet.be - L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be

6. Opleiding bijenteeltassistenten –Praktische proeven? 7. Belgische en Europese dossiers.
8. Diversen
9. Dagorde volgende RvB.
De volgende vergadering van de Algemene Vergadering is gepland op 12 december 2016 om 18 u.


Documents
pv50_nl.pdf 1.1 MB / PDF